Abstrakty a uverejnenie úplných textov prednášok

Programový výbor prijíma abstrakty do programu prihlásených prednášok zaslané 

e-mailom na adresu neurorehab2016@gmail. com najneskôr do 1.3.2016.

Štruktúrovaný abstrakt:

Názov práce

Autor(i)

Pracovisko(á)

Úvod

Súbor a metodiky

Výsledky

Záver

Programový výbor prijíma aj prehľadové prednášky

Abstrakt môže mať najviac 3000 písmen vrátane medzier, písaný vo formáte MS 

Word for Windows, písmo Arial, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, zarovnané okraje.  

Názov uvádzajte veľkými písmenami B veľkosti 14.

Programový výbor prijíma abstrakty prác v súlade s tematickým zameraním kongresu.

Programový výbor si vyhradzuje právo zaradiť prácu ako prednášku alebo 

ako poster!

ABSTRAKTY BUDÚ UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV KONGRESU V PRÍPADE, 

ŽE BUDÚ DODANÉ AJ V ANGLIČTINE S ISBN (International Standard Book Number).

 

PLNÉ ZNENIE TEXTOV JEDNOTLIVÝCH PREDNÁŠOK BUDE UVEREJNENÉ FORMOU 

PUBLIKÁCIE A BUDÚ PUBLIKOVANÉ VO VYBRANÝCH ČASOPISOCH PO SPLNENÍ 

POŽIADAVIEK REDAKČNEJ RADY ČASOPISU.

Bližšie informácie poskytne organizačný výbor na kongrese.

Publikácie uverejňujeme v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom!

Úplné texty prednášok žiadame odoslať najneskôr do 1.3.2016 na e-mailovú 

adresu neurorehab2016@gmail.com a na madaraszs@gmail.com!