Akreditácia podujatia

Kongres bude zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Akreditačnou komisiou boli predbežne pridelené kredity nasledovne:

 

za pasívnu účasť:

    Počet kreditov za deň   17. 3. 2016 - 4 kredity

    Počet kreditov za deň   18. 3. 2016 - 8 kreditov

 

za aktívnu účasť naviac:

     Prvý autor - 10 kreditov

     Prví dvaja spoluautori v poradí - po 5 kreditov

 

Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z.

v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou

akreditačnou radou (EACCME )