Konferenčný poplatok

  Úhrada kongresového poplatku v závislosti od termínu jeho hradenia je:

do 1. 3. 2016     55 €                                             pre študentov  10 €*

   po 1. 3. 2016    75 €                                               pre študentov  15 €*

Storno poplatky:  

do 1. 3. 2016   -    50%

 po 1. 3. 2016    -  100%

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť na účet v Slovenskej sporiteľni:

    Konferenčný poplatok zahŕňa

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup na slávnostné otvorenie 17.3.2016
  • odborné materiály
  • potvrdenie o účasti
  • zborník abstraktov
  • občerstvenie

Číslo účtu: 5022568484/0900

    Variabilný symbol: 1001

    Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

    Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

    IBAN: SK 3509000000005022568484

    SWIFT kód: GIBASKBX

 

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na adresu 

predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr 

do 1. 3. 2016 na adresu ÚVN SNP FN  Ružomberok, Neurologická klinika, 

ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom alebo 

e-mailom na:  e-mail: madaraszs@gmail.com; fax: +421 44 438 2097 

www.neurorehab2016.webnode.cz 

 

*Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a

   nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD štúdium).