Záväzná prihláška

VI. medzinárodný neurorehabilitačný kongres

Kinosála kúpeľného hotela Choč*** v KÚPEĽOCH LÚČKY a.s.

17. - 18. 3. 2016

 

Priezvisko a meno..............................................................Dátum nar.:...............................

 

Adresa: .............................................................Telefón/fax..............................................

 

Mobil:...........................................e-mail:...........................................@............................

 

Pracovisko:.......................................................................................................................

 

Pracovné zaradenie...................................................................... I.D. SLK.........................

 

 Podľa záujmu zakrúžkovať:

 

 Úhrada kongresového poplatku:

 

 do 1. 3. 2016     55 €                    áno / nie              pre študentov   10 €*

 

 po 1. 3. 2016     75 €                                               pre študentov  15 €*

 

 STORNO POPLATKY:

do    1. 3. 2016    -     50%

   po    1. 3. 2016     -  100%  

 

Kongresový poplatok žiadame zaplatiť na účet kongresu!

 

Číslo účtu: 5022568484/0900

Variabilný symbol: 1001

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT kód: GIBASKBX

 

 UBYTOVANIE A STRAVU SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK KONGRESU HRADÍ SÁM!

 

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na 

adresu predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. 

najneskôr do 1. 3. 2016 na adresu ÚVN SNP FN  Ružomberok, Neurologická 

klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom alebo 

e-mailom na:  e-mail: madaraszs@gmail.com; fax: +421 44 438 2097 

www.neurorehab2016.webnode.cz 

 

*Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej 

  školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, 

  nie PhD štúdium).                                         

 

 

Dátum:                                                                            Podpis:    

 

                        

Záväzná prihláška.doc (35328)